کاربرد سولفات منیزیم

بیشتریین کاربرد سولفات منیزیم به صورت کشاورزی بوده و جهت جبران کمبود این ماده معدنی در خاک ها از آن استفاده میگردد و عمدتا کار آن تبدیل نور خورشید به کلروفیل در برگ گیاهان و تسریع دوام فتوسنتز در گیاه می باشد پس می توان نتیجه گرفت که کمبود منیزیم در گیاه باعث زردی بین برگها شده و همچنینی گیاه توانایی جذب دیگر کاتیون های مورد نیاز گیاه را از خاک ندارد .ضمنا یکی از محسنات منیزیم نسبت به سایر نمک های مشابه خود این است که به علت حلالیت بالا به راحتی از طریق برگ  جذب گیاه می گردد .

کاربرد انسانی

کاربرد های که برای بدن انسان دارد بصورت تسکین درد و یا نرم کردن پوست و همچنین شفاف سازی پوست انسان به کار می رود .

شرکت ریتکو شیمی