مشاوره 

با توجه به سابقه طولانی در امر اجرا و تولید سولفات های فلزی و همچنین بازدید های مکرر با شرکت های همکار و مطالعات فراوان در شیوه و روش های تولید محصولات نمکهای فلزی در خارج از کشور به تجربیات ذیقیمتی دست یافته که میتوان جهت تسهیل در امر تولید و روانسازی و یا بهینه کردن خطوط تولید بسیار موثر باشد و دیگر نیاز به سعی و خطا های فراوان و گذشت زمان های طولانی و هزینه های فراوان نیست .از این رو سعی می شود به تمام سوالاتی که افراد جهت افزایش تولید رفع گلوگاه های خط تولید بهینه کردن خط تولید و همچنین کاهش هزینه ها و حتی تامین مواد اولیه و یا کمک به فروش محصول تولیدی آن ها جواب و مشاوره داده تا بتوان از حداکثر توان تولیدی انها استفاده کرد.

شرکت ریتکو شیمی