سولفور سدیم :

این ماده با فرمول شیمیایی Na2s ماده زرد رنگ متمایل به قرمز است که در آب و الکل حل می شود با اکسیژن واکنش می دهد و به صورت مایع و پرک و کلوخه تولید میشود. ماده سولفور سدیم به شدت با هوا و رطوبت ترکیب و مولکولهایش تجزیه می گردد و این امر موجب ضعیف شدن عملکرد آن می شود، باید تا حد امکان از رسیدن هوا به ماده جلوگیری نمود.سولفور سدیم آتش زا بوده و با آب ، رطوبت و سایر مواد شیمیایی و فلزی واکنش داده، لذا می بایستی در جای خشک و خنک و دور از تابش خورشید و در انبارهای مسقف نگهداری شود.

 کاربردها :

 دباغی: موبری پوست

 معدن: جداسازی سنگ فلز

 صنایع کاغذسازی: تولیدخمیرکاغذ

 صنایع شیمیایی: تولید رنگ‌های گوگردی

 نساجی: کاهش عناصر رنگ‌های گوگردی

شرکت ریتکو شیمی

فروش سولفور سدیم شرکت ریتکو شیمی