سولفور سدیم

این ماده با فرمول شیمیایی Na2s ماده زرد رنگ متمایل به قرمز است که در آب و الکل حل می شود با اکسیژن واکنش می دهد و به صورت مایع و پرک و کلوخه تولید میشود. ماده سولفور سدیم به شدت با هوا و رطوبت ترکیب و مولکولهایش تجزیه می گردد و این امر موجب ضعیف شدن عملکرد آن می شود، باید تا حد امکان از رسیدن هوا به ماده جلوگیری نمود.سولفور سدیم آتش زا بوده و با آب ، رطوبت و سایر مواد شیمیایی و فلزی واکنش داده، لذا می بایستی در جای خشک و خنک و دور از تابش خورشید و در انبارهای مسقف نگهداری شود.

 کاربردها :

 صنایع معدنی جهت جداسازی سنگ فلز

صنایع کاغذ سازی جهت تولید خمیر کاغذ

صنایع نساجی جهت کاهش عناصر رنگ های گوگردی

صنایع شیمیایی جهت تولید رنگ های گوگردی

صنایع دباغی جهت مو بری پوست

شرکت ریتکو شیمی

فروش سولفور سدیم شرکت ریتکو شیمی