تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی

بسیاری از تولید کنندگان قبل از این که بخواهند شروع به تولید و طراحی خط تولید نمایند ابتدا جهت تامین منابع مالی خود ار بانکها نیاز به طرح توجیهی دارند اما طرح ها توجیهی عموما مربوط به سال های گذشته و با هزینه های قبل بوده که به روز آوری ان با توجه به واقعیت و کارخانه جات فعال و با ظرفیت تولید مشخص درخواستی طرح توجیهی آن محاسبه شده و مباحث فنی و اقتصادی آن مشخص میگردد . 

شرکت ریتکو شیمی