تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی

از ضروری ترین امور کسب و کارهای نوپا ، اخذ مجوز از سازمان ها و دریافت تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مورد نیاز است. با ارائه طرح توجیهی مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن میتوان به این مهم دست یافت.

طرح توجیهی گزارشی فنی و علمی است که قادر است اقتصادی و قابل اجرا بودن پروژه مورد نظر را از جهات مختلف نشان داده و اثبات کند.

ولی متأسفانه غالبا طرح های توجیهی مربوط به سال های گذشته و با هزینه های قبلی و دور از واقعیت های جاری جامعه بوده که بروزرسانی آن با توجه به واقعیت های جاری مجموعه های تولیدی فعال و باظرفیت معین و مشخص درخواستی محاسبه شده و مباجث اقتصادی و فنی آن مشخص می گردد. بسیاری از آن طرح ها با توجه به ظرفیت تولیدی پایین درجامعه کنونی غیر اقتصادی بوده و منجربه شکست خواهد شد.

طرح توجیهی برای یک پروژه به عنوان سند راهبردی تلقی شده که مقیاسی برای مدیران و مجریان طرح می باشد تا بواسطه آن قادر به سنجش میزان موفقیت خود و پیشرفت شرکت باشند و بتوانند برای فعالیت های آینده خود به درستی تصمیم بگیرند.

این شرکت طرح های توجیهی را براساس توانایی های کارفرما د رخصوص میزان سرمایه ، تجهیزات و نیروی انسانی با توجه به شرایط اقتصادی روز جامعه تدوین می نماید.

 

شرکت ریتکو شیمی